mst

Disclaimer

Algemeen
Compagnon en Staffing Management Services B.V. (Staffing MS) als beheerder van het inhuurproces via deze applicatie, hechten grote waarde aan het beschermen van de privacy van de gebruikers. Wij streven ernaar om een veilige gebruikerservaring te bieden. Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken die u via deze website verstrekt. De verklaring is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen.

Compagnon en Staffing MS houden zich aan de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u en geeft u verscheidene rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Compagnon is ISO gecertificeerd en Staffing MS is NEN 4400 gecertificeerd en worden hiervoor (half)jaarlijks geaudit.

Verwerking van persoonsgegevens
Compagnon en Staffing MS verzoeken u om persoonsgegevens op te geven, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en documenten waaruit uw identiteit te achterhalen is.

Wij openbaren geen persoonsgegevens van u of gegevens over uw gebruik van de website (zoals de gebieden die u bezoekt of de diensten waartoe u toegang verkrijgt) aan derden, behoudens voor zover hieronder bepaald.

Wij kunnen uw gegevens aan derden openbaren indien u instemt met deze openbaarmaking. Als u bijvoorbeeld met een CV reageert op een opdracht, krijgt de beheerder en de opdrachtgever van de opdracht toegang tot het CV. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren aan organisaties en personen die wij in dienst hebben om namens ons taken uit te voeren. De taken die namens ons worden uitgevoerd omvatten het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het bieden van klantenservice en het beheren van opdrachten. Deze organisaties en personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren, maar zij mogen deze gegevens niet delen met andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel.

Compagnon en Staffing MS behouden de controle en verantwoordelijkheid over alle gegevens die op deze wijze worden gedeeld. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren als wij hiertoe op grond van de wet worden verplicht, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie worden verzocht of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van de deelnemers te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

U kunt op ieder gewenst moment al uw gegevens uit ons systeem aanpassen of volledig verwijderen.

Veiligheid
Compagnon en Staffing MS hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en/of openbaarmaking. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet een open systeem en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van CV's door derden die toegang krijgen tot deze CV's terwijl zij zich in onze doorzoekbare database bevinden. U kunt op elk moment uw CV uit onze doorzoekbare database verwijderen; via uw accountinstellingen. Het blijft echter mogelijk dat partijen die op een andere wijze toegang hebben verkregen tot de database, een kopie van uw CV in hun eigen bestanden of databases hebben bewaard. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren, het gebruik of de privacy van CV's of profielen in deze gevallen. Wanneer u ons gegevens van een referentie of een kandidaat opgeeft, is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze persoon weet dat u zijn/haar gegevens hebt doorgezonden en schriftelijk aan u toestemming heeft gegeven om dit te doen.

Compagnon B.V.  Staffing Management Services B.V.
Frank Roders Robert Jean de Laat
Algemeen Directeur Algemeen Directeur